Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základní ustanovení

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť iMFN, .s.r.o., IČO: 44 961 618 so sídlom Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

  • adresa: Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava
  • email: info@cinska-medicina.sk
  • telefón: +421 949 020 054

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Podrobné vysvetlenie spracovanie osobných údajov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

Zákonný dôvod

Účel

Údaje

Zdroj údajov

Príjemcovia

Plnenie zmluvy

Vybavenie objednávky

Osobné údaje klientov (kontantné údaje, adresa) a informace o objednanom tovare

Objednávkový formulár

Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložiská, prepravné spoločnosti, platobné brány

Plnenie zmluvy

Odpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulár

Kontaktné údaje klientov

Kontaktný formulár, e-mailová komunikácia

Subdodávatelia, mailingové služby

Plnenie zmluvy

Vedenie účtovníctva

Osobné údaje klientov (kontantné údaje, adresa) a informace o objednanom tovare

Faktúry

Nikto

Oprávnený záujem

Poskytnutie e-mailu službe tretej strany pre získanie recenze

E-mailová adresa a informácie o objednanom tovare

Objednávkový formulár

Heureka.sk

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (spravidla pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov)

Kontaktné údaje klientov

Informácie z objednávok

Mailingové služby, subdodávatelia

Oprávnený záujem

Bežná analýza návštevnosti, odhalovanie chýb serveru a prevencia podvodov a útokov na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako UserID, IP adresy

Pohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID uživateľa, zobrazenie stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Súhlas

Marketing a propagácia webu

E-maily, mená potencionálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátory

Formulár pre newsletter, registračný formulár

Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov

Súhlas

Zverejnenie recenzie zákazníka alebo dotazu k produktu

meno zákazníka a e-mailová adresa

E-mailová komunikácia a formulár na webe

Cloudové úložisko, mailingové služby, webhostingová spoločnosť

 

 

Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb a ponuky, zberu anonymných dát pre analytické účely na svojom webe tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím danej technológie.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä:

zabezpečenie dátových úložísk heslom, antivírovým programom a firewallom

uzamykateľná miestnosť so zabezpečovacím zariadením – kamerový systém a alarm.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.